MISCELLANEOUS - Polish Shooters Association (1912) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

MISCELLANEOUS - Polish Shooters Association (1912)

Szeregowy Starszy Szeregowy Zastêpowy Plutonowy Sier¿ant
Private Private 1st class Section leader Platoon commander Sergeant
Podoficer Kadet (kandydat na oficera) - oznaka noszona na prawym ko³nierzu, na lewym oznaka posiadanego stopnia
NCO Cadett (officer candidate) - insignia worn on the right collar, the actual rank on the left
Podchor¹¿y Podporucznik Porucznik Kapitan
W.O. 2nd Lieutenant Lieutenant Captain
Major Podpu³kownik Pu³kownik
Major Lieutenant Colonel Colonel
Polskie Drużyny Strzeleckie w zaborze Austriackim
Polskie Drużyny Strzeleckie powstały w lipcu 1911 roku jako jawna organizacja działającej w konspiracji od 1909 roku Armii Polskiej. Drużyny Strzeleckie obejmowały swym zasięgiem w teorii obszar wszystkich zaborów, aczkolwiek w zależności od lokalnych warunków ich działalność przybierała różne formy. Generalnie celem Drużyn Strzeleckich było przygotowanie kadr dla przyszłej odrodzonej Armii Polskiej. Szkolono przyszłych żołnierzy w oparciu o regulaminy wojskowe armii zaborczych. Prowadzono również szkolenie fizyczne oraz zadania o charakterze wywiadowczym. W zaborze pruskim działalność Drużyn Strzeleckich była ograniczona do minimum. W zaborze rosyjskim spotkania odbywały się w sposób całkowicie zakonspirowany, spotykano się w ubiorach szkolnych. Największa swoboda istniała w zaborze austriackim. Tam spotkania odbywały sia początkowo w ubiorach sportowych a począwszy od roku 1911 w jednolitym umundurowaniu. Oczywiście noszenie jakichkolwiek oznak stopni i używanie tytułów wojskowych było zabronione przez władze. W związku z tym projektowane i używane oznaki miały charakter tymczasowo przypinanych na czas ćwiczeń. Jedyną noszoną jawnie oznaką były kolorowe sznury do gwizdków określające stopień dowodzenia. Poniższa tabela przedstawia oznaki według "Regulaminu Szarż" wydanego 15-02-1912
"Polish Shooters Companies" - Paramilitary organisation in Austro-Hungary
Polskie Drużyny Strzeleckie (Polish Shooters Companies) arised in July 1911 as an official organisation created by, existing since 1909 in deep conspire, Polish Army. Polskie Dru¿yny Strzeleckie covered the whole territory of Poland. However their activities depended on local circumstances. The main goal of this organisation was to prepare NCOs and officers for the future Polish Army. The military training was based on rules of occupant armies. The other area of activity was the sport training and intelligence (ex. photographing of occupant's Army facilities). In the Prussian part of Poland their activity was very limited. On the Russian part they join their meeting in the school uniforms (which was not suspicious). The most tolerant were the Austro-Hungarian authorities. In this area the meeting started in sport clothing and in 1911 Drużyny Strzeleckie introduced their own unified uniforms. Of course wearing of rank insignia and using military titles was strictly prohibited. Therefore the insignia prescribed by rules and used by the individuals took the form of easy removable collar patches. The only insignia worn officialy were the whistle cords denoting the level of command (these cords were not suspicious). This chapter deals with the insignia prescribed and used by Drużyny Strzeleckie in the region of Poland occupied by Austro-Hungarian Monarchy. The following table presents insignia prescribed in "Regulamin Szarż" issued by the command of Drużyny Strzeleckie on 15th of February, 1912
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 11803, visits today: 22.