NAVY - Vietnamese People's Navy (1992-2008)

BIN NHỈ BINH NHẪT HẠ SĨ TRUNG SĨ THỰỢNG SĨ
Seaman Recruit Seaman Apprentice Seaman Petty Officer Chief Petty Officer
HỌC VIÊN CHUẪN ÚY
Student Aspirant
THIỄU ÚY TRUNG ÚY THỰỢNG ÚY ĐẠI ÚY
Ensign Lieutenant Junior Grade Lieutenant Senior Lieutenant
THIỄU TÁ TRUNG TÁ THỰỢNG TÁ ĐẠI TÁ
Lieutenant Commander Commander Captain Senior Captain
THIỄU TURÓNG TRUNG TURÓNG THỰỢNG TURÓNG ĐẠI TURÓNG
Rear Admiral Vice Admiral Admiral Senior Admiral
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 10605, visits today: 145.