POLICE - Israel Police (1958-1972)

רב-שוטר סמל שני סמל ראשון רב-סמל
Rav-Shoter Samal Sheni Samal Rishon Rav-Samal
senior police officer sergeant 2nd class Sergeant 1st class Sergeant Major
worn on sleeve worn on sleeve worn on sleeve worn on sleeve
מפקח משנה מפקח פקד
Mefakeakh Mishne Mefakeakh Pakad
Sub Inspector Inspector Senior Inspector
רב-פקד סגן-ניצב ניצב משנה

Rav-Pakad Sgan-Nitzav Nitzav Mishne
chief inspector Superintendent cheif Superintendent
ניצב רב-ניצב
Nitzav Rav-Nitzav
commissioner chief Commissioner
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 6903, visits today: 538.