POLICE - Security Force (1992-1998) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

POLICE - Security Force (1992-1998)

Chiến sĩ bậc 2 Chiến sĩ bậc 1
Policeman 2nd Class Policeman 1st Class
Hạ sĩ Trung sĩ Thýợng sĩ
Corporal Sergeant Master Sergeant
Học viên hạ sĩ quan Học viên sĩ quan
Student NCO Student Officer
Thiếu úy Trung úy Thýợng úy Ðại úy
Junior Lieutenant Lieutenant Senior Lieutenant Captain
Thiếu tá Trung tá Thượng tá Ðại tá
Major Lieutenant Colonel Senior Lieutenant Colonel Colonel
Thiếu týớng Trung týớng Thượng tướng Đại tướng
Major General Lieutenant General Senior Lieutenant General General
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13452, visits today: 632.