Citizens Guard (1919) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Citizens Guard (1919)

Citizens Guard

Straż Obywatelska

1919

Straż Obywatelska
Po klęsce Niemiec w I Wojnie Światowej na terenie Wielkopolski nasiliły się działania mające na celu odzyskanie niepodległości tych terenów i przyłączenie ich do Polski. Ukoronowaniem był wybuch pod koniec grudnia 1918 Powstania Wielkopolskiego, jedynego zakończonego sukcesem powstania polskiego. Po ciężkich walkach w lutym 1919 zawarto rozejm z Niemcami. Nie oznaczało to jednak końca zagrożenia. Dlatego tez przez cały czas umacniano siły powstańcze tworząc regularną armię. Armia ta posiadała własne umundurowanie i system oznak. Siły zbrojne na terenie Wielkopolski składały się z oddziałów wojska i Straży Obywatelskiej pełniącej funkcje porządkowe. Do czasu zawarcia traktatu Wersalskiego unikano ze względów politycznych ścisłego powiązania Wielkopolski z resztą kraju. Po traktacie Wersalskim Wojska Wielkopolskie zostały włączone w skład Wojska Polskiego. 
Citizien's Guard 
After the defeat of Germany during the 1st War the Polish citiziens of the Wielkopolska region (which was under Prussian occupation for more then 100 years) begun to struggle for independence. Thjis ended with the so called "Wielkopolska Uprising" (the only succesfull uprising in Polish history). The fighting begun at the end of December 1918 and ended with the signing of armistice in February 1919. However this didn\'t mean the end of thread, so the various Polish troops had to be organised into more regular army. This army has been called Wojska WIelkopolskie. The other armed organisation in this region was Straż Obywatelska (Citizien's Guard) which fulfill the internal security duties. Both forces developed their own uniforms and insignia. 
 no insignia
Szeregowy Starszy Szeregowy Sekcyjny Plutonowy Sierżant  Sierżant Sztabowy
Private Private 1st class Section Leader Platoon Commander Sergeant Staff Sergeant
Kwatermistrz Sztabu Powiatowego Adiutant Sztabu Powiatowego Szef Sztabu Powiatowego Dowódca powiatowy Adjutant of regional HQ Szef sztabu okręgowego Adiutant naczelnej komendy SO Szef sztabu naczelnej komendy SO
Quartermaster - district Adjutant of district HQ Chief of Staff  - District  District Commander Chief of Staff - Region Adjutant of main HQ Chief os Staff of the main HQ
Naczelny Komendant
Chief of SO

Sources:  The book "Barwa i Broń Sił Zbrojnych Wielkopolski 1918-1920" ("Color and Arms of the Wielkopolska\'s Military Forces 1918-1920") 2. The book "O kawalerii Poskiej XX Wieku" ("About the Polish Cavalry in 20th Century")

Sources
illustratorMariusz Magnuszewski
  • Date of last modification:
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 899508, visits today: 1847.