Swedish Customs Service (1986-1990) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Swedish Customs Service (1986-1990)

Swedish Customs Service

Tullverket

1986 - 1990

 

 • Grupp VII - tjfältassistent, kust tull-assistent, gränstull assistent, tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman

  Group VII - field assistant, coast customs assistant, border customs assistant, customs inspector, coast inspector, border inspector

 • Grupp VI - kammarskrivare i befordringsgång vid kontroll- och kustbevakningens kontor eller avdelning, tullmästare, kusttullmästare och gräns-tullmästare ej hänförliga till Grupp IV eller V

  Group VI - chamber clerk in the promotion corridor at the office or department of the control and coast guard, customs masters, coastal customs masters and border customs masters not attributable to Group IV or V

 • Grupp V - byråinspektör vid bevaknings-och kontrollbyrån och kust-bevakningsbyrån, tullinspektör vid kontroll- och kustbevaknings-kontor eller avdelning, tullmästare, kusttullmästare och gränstullmästare som förestår tullstation, kustpostering eller motsvarande

  Group V - agency inspector at the surveillance and control agency and the coast guard agency, customs inspector at the control and coast guard office or department, master of customs, master of coastal customs and master of border customs who in charge of customs station, coastal posting or equivalent

 • Grupp IV - förste tullinspektör vid kontroll- och kustbevakningens-kontor eller avdelning, tullmästare, kusttullmästare och gränstullmästare som är bevakningsledare (motsvarande)

  group IV - first inspector of customs at the control and coast guard office or department, master of customs, master of coastal customs and master of border customs who are supervisors (equivalent)

 • Grupp III - avdelningsdirektör och byrådirektör vid bevakningsoch kontrollbyrån och kustbevakningsbyrån, sektionschef på tulldirektions kontroll och kustbevakningskontor eller avdelning, tullförvaltare ej hänförlig till Grupp II

  Group III - department director and bureau director at the surveillance and control agency and the coast guard agency, section manager at the customs directorate's control and coast guard office or department, customs administrator not attributable to Group II

 • Grupp II - sektionschef vid bevaknings-och kontrollbyrån och kustbevakningsbyrån, chef för kontroll- och kustbevakningskontor, chef för kontroll-och kustbevakningsavdelning, tullförvaltare i lönefält N 23 – N 25 eller högre

  Group II - section chief at the surveillance and control agency and the coast guard agency, head of the control and coast guard office, head of the control and coast guard department, customs administrator in salary range N 23 – N 25 or higher

 • Grupp I - chefen för bevaknings- och kontrollbyrån, chefen för kustbevakningsbyrån, tulldirektör

  Group I - the Chief of the Surveillance and Control Bureau, the Chief of the Coast Guard Bureau, the Director of Customs

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 900058, visits today: 198.