Swedish Customs Service (2012 since) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Swedish Customs Service (2012 since)

Swedish Customs Service

Tullverket

since 2012

 

 • hat badge

 • patches

 • Grupp XII - Tullaspirant

  Group XII - Customs aspirant

 • Grupp XI - tullinspektör, mindre än 5 års anställning

  Group XI - Customs inspector > 5 years of service

 • Grupp X - Tullinspektör < 5 tjänsteår, Handläggare

  Group X - Customs inspector > 5 years of service, Case manager

 • Grupp IX - Ställföreträdande gruppchef

  roup IX - Deputy Group Leader

 • Grupp VIII - gruppchef, projektledare

  Group VIII - group manager, project manager

 • Grupp VII - vakthavande befäl, hundsamordnare vid kompetenscenter

  Group VII - officer on duty, dog coordinator at competence center

 • Grupp VI - biträdande chef gränsskydds- avdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef, tullspecialist (nationell specialist) sakkunnig, andläggare medfunktionsansvar vid Nationella enheten

  Group VI - deputy head of border protection department and customs crime department, section manager, customs specialist (national specialist) expert, co-author with functional responsibility at the National Unit

 • Grupp V - chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning

  Group V - head of border protection department and customs crime department

 • Grupp IV - nationella chefer inom kärnverksamheten, säkerhetschef, beredskapschef, chef tullskolan, funktionsansvarig, biträdande kompetenscenterchef, chef operativ ledning

  Group IV - national managers within the core business, security manager, preparedness manager, customs school manager, functional manager, deputy competence center manager, operational management manager

 • Grupp III - övriga avdelningschefer, vid huvudkontoret, biträdande avdelningschefer för Brottsbekämpning och Effektiv handel, processchefer, chef kompetenscenter, chef Nationella enheten

  Group III - other department heads, at the head office, deputy department heads for Law Enforcement and Effective Trade, process managers, competence center manager, National unit manager

 • Grupp II - överdirektören, avdelningschef för Brottsbekämpning och Effektiv handel, chef verksledningsstaben

  Group II - the senior director, head of department for law enforcement and Effective trade, head of the management staff

 • Grupp I - generaltulldirektören

  Group I - the Director General of Customs

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 948264, visits today: 710.